1 Day Trip
วางแผนเที่ยวสมุทรสาครกับ พอร์โต้ ชิโน่


 

เที่ยว 1 วันแบบทัวร์มหาชัย

 

“เยือนแหล่งประวัติศาสตร์ ล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชาวประมง

ลงมือปลูกป่า ชมปลาอ่าวไทย พักผ่อนหย่อนใจที่ พอร์โต้ชิโน่”

 

08:00 น.

เริ่มต้นทริป ณ จุดพักรถ Porto Chino
 

09:00 – 09:45 น.

ออกสตาร์ทจาก Porto Chino มุ่งหน้าสู่ศาลพันท้ายนรสิงห์
 

09:45 - 10:30 น.

สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพระเจ้าเสือ ชมจุดเรือพระที่นั่งเอกชัยชนต้นไม้ศาลเพียงตา และหลักประหารพันท้ายนรสิงห์
 

10:30 – 10:45 น.

เดินทางไปท่าเรือเพื่อลงเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง และเดินทางไปยังวัดกลางน้ำ
 

10:45 – 11:45 น.

ล่องเรือตามคลองพิทยาลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านประมง การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ แวะชมวัดกลางน้ำ จุดชมปลาโลมา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดฯ
 

11:45 - 12:00 น.

เดินทางจากวัดกลางน้ำ ถึงร้านอาหารครัวประมง
 

12:00 - 13:00 น. 

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวประมง
 

13:00 - 13.30 น. 

ลงเรือกลับมาที่ท่าเรือเพื่อขึ้นรถเดินทางต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.พันท้ายนรสิงห์
 

13:30 - 15:30 น.

เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนฯ ฟังคำบรรยายจากวิทยากร เดินชมเส้นทางลัดเลาะชมพันธ์ไม้ป่าชายเลน และชมโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อคืนป่าโกงกางสู่ธรรมชาติ
 

15:30 – 15:50 น. 

เดินทางจากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนฯ ถึงศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร
 

15:50 – 16:30 น.

ชมพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ ในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร
 

16:30 – 17:00 น.

เดินทางกลับจากศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ถึง Porto Chino เพื่อพักรับประทานอาหารเย็น
 

17:00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ Porto Chino จบทริป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

  

เที่ยว 1 วัน มหาชัย

 
08:00 น.

วัดท่าไม้ หนึ่งในวัดดังของจ.สมุทรสาคร โดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมเมตตามหานิยม
 

10.00 น. 

ดอนไก่ดี อีกหนึ่งตำบลตัวอย่างที่มีเครื่องเบญจรงค์หลากหลายรูปแบบที่จัดแสดงโชว์เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ 
 

12.00 น. 

ทานข้าวเที่ยงที่พอร์โต้ ชิโน่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวมหาชัย
 

13.30 น. 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ 
 

14.00 น. 

วัดโกรกกราก แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีน  อุโบสถเดิมเป็นอุโบสถไม้สักหลังคาแอ่นคล้ายเก๋งจีน 
 

15.30 น. 

วัดกำพร้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของหมู่บ้านชาวมอญ เพื่อความสะดวกในการไปเข้าวัดทำบุญ เดิมชื่อเรียกว่า วัดบางพร้าตามทำเลที่ตั้ง
 

17.00 น. 

พันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์รักษากฎ ระเบียบกฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตนตั้งอยู่ที่ บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 

 

เที่ยว ครึ่งวัน มหาชัย


12.00 น. ทานข้าวเที่ยงที่พอร์โต้ ชิโน่

13.30- 17.00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง- วัดโกรกกราก - วัดกำพร้า - พันท้ายนรสิงห์

 




Call Center
1793 #4
Open Daily
10.00am - 10.00pm