“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

Events

SUPER COACH SUPER GROWTH
  • 27 ก.พ. 2561
  • 559 VIEW
งานสัมมนา "Super Coach Super Growth"
เทคนิคการโค้ช เพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดย อาจารย์ กิตติภัฏ ชุณหวิริยักุล คนไทยคนแรก
ที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารชั้นสูงสุด
จากสถาบัน LMI (USA)


ในวันที่ 27 ก.พ. 61
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น.
ณ Heart Work Co-Working Space ชั้น 1
ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่

หลักสูตร Super Coach Super Growth
- พัฒนาภาวะผู้นำให้สูงขึ้น
- ทำงานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลและทีมงาน
- เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
- มีทักษะการวางแผนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทัศนคติที่ดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้นอย่างแท้จริง
- มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จในงานของตนและทีม
- รู้จักลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูง
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี
ได้ที่ลิ้งค์ >>> https://goo.gl/HAV65q