Contact Us
ติดต่อ พอร์โต้ ชิโน่
พอร์โต้ ชิโน่
เลขที่ 99/120 หมู่ 4 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เวลาเปิดทำการ
10.00am - 10.00pm

ติดต่อเราได้ที่
1793#4

ส่ง Fax หาเราได้ที่
034-119-191

ติดต่อทาง Email
info@portochino.com

ฝ่ายขาย/เช่าพื้นที่
034-119-199 ต่อ 571,
083-109-4499

ฝ่ายการตลาด
034-119-199 ต่อ 572-574

ฝ่ายงานกิจกรรมตลาดท่า
098-248-4238
portochinopiermarket@hotmail.com